โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ข่าว TEDET

 

โครงการ TEDET ร่วมกับโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จัดกิจกรรม KMS Science Camp ครั้งที่ 7

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ KMS Science Camp ครั้งที่ 7 เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน ให้มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ ฝึกคิดและแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย ฝึกทักษะการจัดการและการทำงานเป็นทีม ทางโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

โครงการ TEDET จัดอบรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) จากประเทศเกาหลีใต้ ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ได้จัดอบรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) จากประเทศเกาหลีใต้ ให้กับครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จำนวน 40 คน ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

โครงการ TEDET จัดอบรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) จากประเทศเกาหลีใต้ ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 จัดอบรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education)
จากประเทศเกาหลีใต้ ให้กับครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

โครงการ TEDET จัดอบรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) จากประเทศเกาหลีใต้ ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 โครงการ TEDET จัดอบรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) จากประเทศเกาหลีใต้ ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านสุขอนามัยต่อบุคลากรด้านการศึกษา และนักเรียนโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี พ.ศ. 2563

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 ภายใต้การดูแลจากศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ STEM Education: SEAMEO STEM-ED)...

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

พิธีมอบรางวัลระดับประเทศ โครงการ TEDET ประจำปี พ.ศ. 2562

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) โดยหน่วยงานความร่วมมือ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

โครงการ TEDET จัดกิจกรรม Creative STEAM B.O.N School Camp ณ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 โครงการ TEDET จัดกิจกรรม Creative STEAM B.O.N School Camp "เปิดโลก Creative STEAM ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

โครงการ TEDET จัดอบรมทักษะการบูรณาการความรู้เชิงสร้างสรรค์ (Creative STEAM) และทักษะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์เชิงสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving) จากประเทศเกาหลีใต้

เมื่อวันที่ 8 – 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)...

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ประจำปี พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) โดยหน่วยงานความร่วมมือ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

พิธีมอบรางวัลระดับประเทศ โครงการ TEDET ประจำปี พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) โดยหน่วยงานความร่วมมือ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

โครงการ TEDET จัดกิจกรรม Creative STEAM Camp ครั้งที่2

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ได้จัดกิจกรรม Creative STEAM Camp ครั้งที่ 2 ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

โครงการ TEDET จัดกิจกรรม Creative STEAM Camp

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

พิธีมอบรางวัลระดับประเทศโครงการ TEDET ประจำปี 2560

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับสถานศึกษา ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษา ที่ส่งเสริม การยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ประจำปี 2560

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และหน่วยงานความร่วมมือ ได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับสถานศึกษา ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

TEDET Talks ครั้งที่ 2 โดยผู้เชี่ยวชาญจาก Stanford University USA

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับสถานศึกษา ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

สสวท. จัด TEDET TALKS ครั้งแรก อย่างยิ่งใหญ่

จัดงานบรรยายเชิงวิชาการ TEDET TALKS – Bringing Ideas to Education อย่างยิ่งใหญ่ ในหัวข้อ “Thinking Power – ขุมพลังแห่งศักยภาพในการเรียนรู้” ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

พิธีมอบรางวัลระดับประเทศโครงการ TEDET ประจำปี 2559

ได้จัดพิธีมอบรางวัลระดับประเทศโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Thailand Educational Development and Evaluation Tests – TEDET) ประจำปี 2559 ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

พิพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน

จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201 – 202 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

พิธีมอบรางวัลระดับประเทศ โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2557

ได้จัดพิธีมอบรางวัลระดับประเทศโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2558 ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

สสวท. ร่วมกับ ธนาคารออมสิน และบริษัท เอดู พาร์ค จำกัด จัดอบรมการใช้งานระบบคลังความรู้ TEDET ให้แก่คุณครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ

จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

พิธีลงนามความร่วมมือโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)ได้จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือโครงการประเมินและพัฒนา...

รายละเอียดเพิ่มเติม