โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ข่าว TEDET

โครงการ TEDET จัดอบรมทักษะการบูรณาการความรู้เชิงสร้างสรรค์ (Creative STEAM) และ
ทักษะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์เชิงสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving)
จากประเทศเกาหลีใต้

          เมื่อวันที่ 8 – 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ร่วมกับบริษัท เอดู พาร์ค จำกัด จัดอบรมทักษะการบูรณาการความรู้เชิงสร้างสรรค์ (Creative STEAM) และทักษะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์เชิงสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving) ให้กับคุณครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น จากทั่วประเทศกว่า 92 โรงเรียน เพื่อให้คุณครูนำทักษะที่ได้
จากการเข้าร่วมอบรมไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Mr.Richard Chong วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากประเทศเกาหลีใต้          ทักษะบูรณาการความรู้เชิงสร้างสรรค์ (Creative STEAM) จะช่วยสร้างนักเรียนให้เป็นนักคิดสร้างสรรค์ (Creator) และนักนวัตกรรม (Innovator) ของโลกอนาคต และเพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา พร้อมพัฒนาเยาวชนไทยในยุคการศึกษา 4.0 (Thailand 4.0) โดยเนื้อหาจะเป็นการเรียนรู้จากในอดีต ปัจจุบัน และมองไปยังอนาคต ซึ่งนักเรียนสามารถมีส่วนร่วมในการเรียนพร้อมทั้งทำกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน และยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปสร้างสรรค์หรือพัฒนานวัตกรรมของตนได้อีกด้วย


          ทักษะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์เชิงสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving)มุ่งเน้นการสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์ด้านการแก้โจทย์ปัญหาให้นักเรียนด้วยเทคนิคที่หลากหลาย เสมือนเป็นการติดเครื่องมือให้กับนักเรียน ซึ่งช่วยให้นักเรียนสามารถนำเทคนิคการแก้ปัญหาเหล่านี้ไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี


          นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบอร์ดเกม Battle of the Number กิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างกระบวนการคิด (Thinking Process) รวมไปถึงทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) ทักษะในการคิดวิเคราะห์ (Analytical) ทักษะในการแก้ปัญหา (Problem Solving) จนทำให้สามารถวางแผนและสร้างกลยุทธ์ (Planning and Strategy) ได้เป็นอย่างดี และกิจกรรมบอร์ดเกม Smart Coding เป็นสื่อที่จะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมอย่างง่าย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ

 


ภาพบรรยากาศการอบรมทักษะบูรณาการความรู้เชิงสร้างสรรค์ (Creative STEAM)ภาพบรรยากาศการอบรมทักษะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์เชิงสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving)