โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ข่าว TEDET

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน และพิธีมอบเหรียญ พร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาไทยภายใต้ โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2562

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) โดยหน่วยงานความร่วมมือ ได้แก่ ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for STEM Education: SEAMEO STEM-ED) ธนาคารออมสิน และบริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน และพิธีมอบเหรียญ และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาไทยภายใต้โครงการ TEDET ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201 – 202 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ


ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษา
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน


          ในช่วงเช้าได้มีการจัดพิธีลงนามความร่วมมือผนึกกำลังยกระดับการศึกษาไทยระหว่างศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วย
สะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และบริษัทผู้พัฒนาสื่อการเรียนรู้จากประเทศเกาหลีใต้ ได้แก่ CMS Edu Co., Ltd. , LUXROBO Co., Ltd., T-ime Education, 3.14 Co., Ltd., Concent Publishing Company, WE MAKE WE PLAY Co., Ltd., Anssam Gifted Education Research Institute Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาสื่อการสอนที่ได้รับการยอมรับจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกทาง SEAMEO STEM-ED ได้คัดเลือกเพื่อนำมาเป็นเครื่องมือช่วยคุณครูในการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับการศึกษาไทยต่อไป

ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร
ผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และคณะผู้บริหารจากบริษัทผู้พัฒนาสื่อ STEM จากประเทศเกาหลีใต้
Mr. Jeong-Kyu Kim Director / Global Business Division, CMS Edu Co., Ltd.
Mr. Yong Bae Kim  Vice President, LUXROBO Co., Ltd.
Mr. Keyongmoon Kim  Executive Director, T-ime Education Co., Ltd.
Mr. Asaph Kim  Cofounder, 3.14 Co., Ltd.
Mr. Ju Dong Uck CEO, Concent Publishing Company
Ms. Rachel Chung Founder & CEO, WE MAKE WE PLAY Co., Ltd.
Mr. An Jae Bum CEO, Anssam Gifted Education Research Institute Co., Ltd. ลงนามความร่วมมือผนึกกำลังยกระดับการศึกษาไทย

โดยมี Mr. Kong Tae Won Deputy Director
ผู้บริหารจาก Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA Bangkok)
ดร. เกศรา อมรวุฒิวร Program and Research Director
ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
คุณกันต์สริตา เจริญเกรียงสกุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ธนาคารออมสิน อาจารย์ชมัยพร ตั้งตน รองประธานโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)
คณะผู้บริหารจากบริษัท เอดู พาร์ค จำกัด คุณจินตนา พรรักษมณี  กรรมการผู้จัดการ
คุณสุพจน์ อารยะประยูร  กรรมการบริหาร
รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
และคณะผู้บริหารโรงเรียนร่วมเป็นสักขีพยาน

 

 

เข้าสู่ช่วงมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน และพิธีมอบเหรียญ และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาไทยภายใต้โครงการ TEDET  ให้แก่โรงเรียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Thailand Educational Development and Evaluation Tests – TEDET) โดยได้รับเกียรติจาก
ดร
.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการศูนย์ SEAMEO STEM-ED ให้เกียรติมอบโล่ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียน

 
รายชื่อโรงเรียนได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนมีดังนี้


1. โรงเรียนสังข์ทองวิทยา จังหวัดกระบี่
2. โรงเรียนอนุบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่
3. โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ จังหวัดกระบี่
4. โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่
5. โรงเรียนอิศรานุสรณ์ จังหวัดกระบี่
6. โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ (ประถม) กรุงเทพมหานคร
7. โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ (มัธยม) กรุงเทพมหานคร
8. โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล กรุงเทพมหานคร
9. โรงเรียนโชคชัย กรุงเทพมหานคร
10. โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ฝ่ายประถม กรุงเทพมหานคร
11. โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
12. โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กรุงเทพมหานคร
13. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
14. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร
15. โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร
16. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
17. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร
18. โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
19. โรงเรียนบูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
20. โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา กรุงเทพมหานคร
21. โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
22. โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร
23. โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร
24. โรงเรียนราชินี กรุงเทพมหานคร
25. โรงเรียนราชินีบน กรุงเทพมหานคร
26. โรงเรียนลาซาล กรุงเทพมหานคร
27. โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
28. โรงเรียนวัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร
29. โรงเรียนวัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร
30. โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพมหานคร
31. โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
32. โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
33. โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร
34. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
35. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
36. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
37. โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร
38. โรงเรียนโสมาภาพัฒนา กรุงเทพมหานคร
39. โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม กรุงเทพมหานคร
40. โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร
41. โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี
42. โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
43. โรงเรียนวีรศิลป์ จังหวัดกาญจนบุรี
44. โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จังหวัดกาญจนบุรี
45. โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
46. โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
47. โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร
48. โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร
49. โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร
50. โรงเรียนวัดคูยาง จังหวัดกำแพงเพชร
51. โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น
52. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
53. โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น
54. โรงเรียนชุมแพศึกษา จังหวัดขอนแก่น
55. โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก จังหวัดขอนแก่น
56. โรงเรียนสนามบิน จังหวัดขอนแก่น
57. โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
58. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
59. โรงเรียนยอแซฟวิทยา จังหวัดจันทบุรี
60. โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จังหวัดจันทบุรี
61. โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี
62. โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
63. โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) จังหวัดฉะเชิงเทรา
64. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
65. โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
66. โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ จังหวัดชลบุรี
67. โรงเรียนดาราสมุทร จังหวัดชลบุรี
68. โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
69. โรงเรียนประเสริฐสุข จังหวัดชลบุรี
70. โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ จังหวัดชลบุรี
71. โรงเรียนศรีสุวิช จังหวัดชลบุรี
72. โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
73. โรงเรียนอนุบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี
74. โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี
75. โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จังหวัดชัยนาท
76. โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
77. โรงเรียนสาคริชวิทยา จังหวัดชัยภูมิ
78. โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
79. โรงเรียนนิรมลชุมพร จังหวัดชุมพร
80. โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร
81. โรงเรียนสหศึกษา จังหวัดชุมพร
82. โรงเรียนอนุบาลชุมพร จังหวัดชุมพร
83. โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร จังหวัดชุมพร
84. โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
85. โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา จังหวัดเชียงราย
86. โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
87. โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย จังหวัดเชียงราย
88. โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) จังหวัดเชียงราย
89. โรงเรียนปิยะพรพิทยา จังหวัดเชียงราย
90. โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
91. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จังหวัดเชียงราย
92. โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
93. โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
94. โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จังหวัดเชียงใหม่
95. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
96. โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
97. โรงเรียนดรุโณทัย จังหวัดตรัง
98. โรงเรียนบูรณะรำลึก จังหวัดตรัง
99. โรงเรียนปัญญาวิทย์ แผนกประถม จังหวัดตรัง
100. โรงเรียนพรศิริกุล จังหวัดตรัง
101. โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง จังหวัดตรัง
102. โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด
103. โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก
104. โรงเรียนอนุบาลนครนายก จังหวัดนครนายก
105. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม
106. โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ (แผนกสามัญชาย) จังหวัดนครปฐม
107. โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม
108. โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
109. โรงเรียนอนุบาลสุธีธร จังหวัดนครปฐม
110. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม
111. โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล จังหวัดนครพนม
112. โรงเรียนอนุบาลนครพนม จังหวัดนครพนม
113. โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา
114. โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
115. โรงเรียนมารีย์วิทยา จังหวัดนครราชสีมา
116. โรงเรียนรวมมิตรวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
117. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา
118. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
119. โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
120. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
121. โรงเรียนสตรีทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
122. โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” จังหวัดนครศรีธรรมราช
123. โรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
124. โรงเรียนชลประทานวิทยา จังหวัดนนทบุรี
125. โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จังหวัดนนทบุรี
126. โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี
127. โรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
128. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
129. โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
130. โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี
131. โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
132. โรงเรียนแสงธรรมวิทยา จังหวัดนราธิวาส
133. โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ จังหวัดนราธิวาส
134. โรงเรียนปัว จังหวัดน่าน
135. โรงเรียนราชานุบาล จังหวัดน่าน
136. โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัดน่าน
137. โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน
138. โรงเรียนบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
139. โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
140. โรงเรียนมารดาวนารักษ์ จังหวัดบุรีรัมย์
141. โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์
142. โรงเรียนอนุบาลธีรา จังหวัดบุรีรัมย์
143. โรงเรียนโชคชัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี
144. โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี
145. โรงเรียนประจวบวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
146. โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
147. โรงเรียนเทวรักษ์ จังหวัดปราจีนบุรี
148. โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง จังหวัดปราจีนบุรี
149. โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี จังหวัดปราจีนบุรี
150. โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี
151. โรงเรียนอนุบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี
152. โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวังพระนครศรีอยุธยา
153. โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
154. โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
155. โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา
156. โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา
157. โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
158. โรงเรียนอนุบาลนิลุบล จังหวัดพังงา
159. โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ จังหวัดพัทลุง
160. โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง
161. โรงเรียนอนุบาลพัทลุง จังหวัดพัทลุง
162. โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
163. โรงเรียนอนุบาลวชิร จังหวัดพิจิตร
164. โรงเรียนจ่าการบุญ จังหวัดพิษณุโลก
165. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก
166. โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง จังหวัดพิษณุโลก
167. โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ จังหวัดพิษณุโลก
168. โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
169. โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จังหวัดเพชรบุรี
170. โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์
171. โรงเรียนวิทยานุกูลนารี จังหวัดเพชรบูรณ์
172. โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
173. โรงเรียนเทพนารี จังหวัดแพร่
174. โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่
175. โรงเรียนอนุบาลแพร่ จังหวัดแพร่
176. โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา จังหวัดภูเก็ต
177. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
178. โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว จังหวัดภูเก็ต
179. โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) จังหวัดภูเก็ต
180. โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดภูเก็ต
181. โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต
182. โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
183. โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
184. โรงเรียนสารคามพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม
185. โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
186. โรงเรียนมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
187. โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
188. โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
189. โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร
190. โรงเรียนอนุบาลยโสธร จังหวัดยโสธร
191. โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา จังหวัดยะลา
192. โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา
193. โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด
194. โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง
195. โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง จังหวัดระยอง
196. โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง
197. โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก จังหวัดระยอง
198. โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง จังหวัดระยอง
199. โรงเรียนอนุบาลระยอง จังหวัดระยอง
200. โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา จังหวัดราชบุรี
201. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จังหวัดราชบุรี
202. โรงเรียนอุดมวิทยา จังหวัดราชบุรี
203. โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี จังหวัดลพบุรี
204. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง
205. โรงเรียนประชาวิทย์ จังหวัดลำปาง
206. โรงเรียนพินิจวิทยา จังหวัดลำปาง
207. โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง
208. โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) จังหวัดลำปาง
209. โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จังหวัดลำปาง
210. โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูน
211. โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน จังหวัดลำพูน
212. โรงเรียนอนุบาลลำพูน จังหวัดลำพูน
213. โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย
214. โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ
215. โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
216. โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ จังหวัดสกลนคร
217. โรงเรียนอนุบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร
218. โรงเรียนแจ้งวิทยา จังหวัดสงขลา
219. โรงเรียนธิดานุเคราะห์ จังหวัดสงขลา
220. โรงเรียนพลวิทยา จังหวัดสงขลา
221. โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา
222. โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ จังหวัดสงขลา
223. โรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลา
224. โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร จังหวัดสงขลา
225. โรงเรียนสุวรรณวงศ์ จังหวัดสงขลา
226. โรงเรียนเสนพงศ์ จังหวัดสงขลา
227. โรงเรียนแสงทองวิทยา จังหวัดสงขลา
228. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา
229. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 จังหวัดสงขลา
230. โรงเรียนอนุบาลสงขลา จังหวัดสงขลา
231. โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล
232. โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา จังหวัดสมุทรปราการ
233. โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล จังหวัดสมุทรปราการ
234. โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ
235. โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง จังหวัดสมุทรปราการ
236. โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ
237. โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ
238. โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
239. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
240. โรงเรียนอำนวยวิทย์ จังหวัดสมุทรปราการ
241. โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม
242. โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
243. โรงเรียนเอกชัย จังหวัดสมุทรสาคร
244. โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
245. โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
246. โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี จังหวัดสระบุรี
247. โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี
248. โรงเรียนอนุบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี
249. โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
250. โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
251. โรงเรียนสายธรรม จังหวัดสุโขทัย
252. โรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย
253. โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
254. โรงเรียนศุภลักษณ์ จังหวัดสุพรรณบุรี
255. โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
256. โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
257. โรงเรียนธิดาแม่พระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
258. โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
259. โรงเรียนวัดบ้านส้อง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
260. โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
261. โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
262. โรงเรียนเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
263. โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
264. โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
265. โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย
266. โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู
267. โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง
268. โรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
269. โรงเรียนเซนต์เมรี่ จังหวัดอุดรธานี
270. โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จังหวัดอุดรธานี
271. โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา จังหวัดอุดรธานี
272. โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี
273. โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
274. โรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
275. โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์
276. โรงเรียนทองประสาทเวทย์ จังหวัดอุทัยธานี
277. โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) จังหวัดอุทัยธานี
278. โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี
279. โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี
280. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี
281. โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
282. โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร จังหวัดอุบลราชธานี
283. โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
284. โรงเรียนอาเวมารีอา จังหวัดอุบลราชธานี
285. โรงเรียนอุบลวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี

รายชื่อโรงเรียนได้รับเหรียญพร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาไทย มีดังนี้


1. โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่
2. โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ (ประถม) กรุงเทพมหานคร
3. โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กรุงเทพมหานคร
4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร
5. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
6. โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา กรุงเทพมหานคร
7. โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
8. โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร
9. โรงเรียนวัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร
10. โรงเรียนวัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร
11. โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพมหานคร
12. โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
13. โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร
14. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
15. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
16. โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร
17. โรงเรียนโสมาภาพัฒนา กรุงเทพมหานคร
18. โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี
19. โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
20. โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร
21. โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น
22. โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี
23. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
24. โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
25. โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จังหวัดชัยนาท
26. โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
27. โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร
28. โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
29. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
30. โรงเรียนบูรณะรำลึก จังหวัดตรัง
31. โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด
32. โรงเรียนองครักษ์ จังหวัดนครนายก
33. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม
34. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม
35. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา
36. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
37. โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี
38. โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
39. โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัดน่าน
40. โรงเรียนบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
41. โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
42. โรงเรียนประจวบวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
43. โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง จังหวัดปราจีนบุรี
44. โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
45. โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา
46. โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา
47. โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง
48. โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
49. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก
50. โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
51. โรงเรียนวิทยานุกูลนารี จังหวัดเพชรบูรณ์
52. โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่
53. โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต
54. โรงเรียนสารคามพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม
55. โรงเรียนมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
56. โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
57. โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร
58. โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา จังหวัดยะลา
59. โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด
60. โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง
61. โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง
62. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จังหวัดราชบุรี
63. โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี จังหวัดลพบุรี
64. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง
65. โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน จังหวัดลำพูน
66. โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย
67. โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ
68. โรงเรียนอนุบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร
69. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา
70. โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล
71. โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
72. โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม
73. โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
74. โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
75. โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี
76. โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
77. โรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย
78. โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
79. โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
80. โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
81. โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย
82. โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู
83. โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง
84. โรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
85. โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี
86. โรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
87. โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี
88. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี

บรรยากาศพิธีมอบรางวัล             และในช่วงบ่าย ได้มีการจัดอบรมการใช้สื่ออุปกรณ์การสอน STEM จากประเทศเกาหลีใต้ ให้คุณครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียน อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างและพัฒนาทักษะให้กับนักเรียนในโรงเรียนได้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

บรรยากาศอบรมการใช้สื่อการเรียนการสอนจากประเทศเกาหลีใต้


ภาพบรรยากาศพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน และพิธีมอบเหรียญ เกียรติบัตรเชิดชูเกียรผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาไทย คลิก