ประกาศ

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล
โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)
ประจำปี พ.ศ. 2557


ระดับประถมศึกษา
- รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรับรางวัลระดับประเทศและรางวัลชมเชยระดับจังหวัด วิชาคณิตศาสตร์ Link1 Link2 Link3
- รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรับรางวัลระดับประเทศและรางวัลชมเชยระดับจังหวัด วิชาวิทยาศาสตร์ Link1 Link2 Link3

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรับรางวัลระดับประเทศและรางวัลชมเชยระดับจังหวัด วิชาคณิตศาสตร์ Link1 Link2 Link3
- รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรับรางวัลระดับประเทศและรางวัลชมเชยระดับจังหวัด วิชาวิทยาศาสตร์ Link1 Link2 Link3

- รายชื่อเพิ่มเติมนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชยระดับจังหวัด วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จังหวัดเชียงรายและสมุทรปราการ Link1 Link2