ประกาศ

รายละเอียดการรับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง และรางวัลชมเชย
โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)
ประจำปี พ.ศ. 2558รายละเอียดการรับรางวัลสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาดังนี้

 1. พิธีมอบรางวัลสำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ (เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง) จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2558 เวลา 12.00 – 17.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201-203 กรุงเทพมหานคร
 2. นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ กรุณาประสานงานกับโรงเรียนต้นสังกัดของท่าน ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 แล้วกรอกแบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลที่ทางโรงเรียนได้รับ กลับมายังฝ่ายประสานงานโครงการฯ ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2558
 3. นักเรียนที่มารับรางวัลระดับประเทศ ให้แต่งกายชุดนักเรียน และอนุญาตให้คุณครูหรือผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลได้ 2 คนต่อนักเรียน 1 คน เท่านั้น
 4. นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศและรางวัลชมเชย จะต้องส่งสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน พร้อมระบุรางวัลที่ได้รับ ชั้นเรียน โรงเรียน จังหวัด หมายเลขโทรศัพท์ และลงชื่อ ลงบนสำเนาดังกล่าว กลับมาที่ฝ่ายประสานงานโครงการฯ หมายเลขโทรสาร 02-747-3890 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ info@tedet.ac.th เพื่อจัดทำเอกสารการรับรางวัลและเกียรติบัตร ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2558
 5. นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศที่ไม่สามารถเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล และนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย สสวท. จะจัดส่งรางวัลไปยังโรงเรียนต้นสังกัดภายในเดือนมกราคม 2559
 6. เงินรางวัลจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 5%
 7. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายประสานงานโครงการฯ โทร. 02-747-3800


 8. รายละเอียดการรับรางวัลสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดังนี้

  1. พิธีมอบรางวัลสำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ (เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง) จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2558 เวลา 12.00 – 17.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201-203 กรุงเทพมหานคร
  2. นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ กรุณาประสานงานกับโรงเรียนต้นสังกัดของท่าน ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 แล้วกรอกแบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลที่ทางโรงเรียนได้รับ กลับมายังฝ่ายประสานงานโครงการฯ ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2558
  3. นักเรียนที่มารับรางวัลระดับประเทศ ให้แต่งกายชุดนักเรียน และอนุญาตให้คุณครูหรือผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลได้ 2 คนต่อนักเรียน 1 คน เท่านั้น
  4. สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในปีนี้ ธนาคารออมสินจะมอบทุนการศึกษาเป็นเช็คเงินสด โดยที่นักเรียนไม่ต้องเปิดบัญชีธนาคารออมสิน
  5. นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศและรางวัลชมเชย จะต้องส่งสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน พร้อมระบุรางวัลที่ได้รับ ชั้นเรียน โรงเรียน จังหวัด หมายเลขโทรศัพท์ และลงชื่อ ลงบนสำเนาดังกล่าว กลับมาที่ฝ่ายประสานงานโครงการฯ หมายเลขโทรสาร 02-747-3890 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ info@tedet.ac.th เพื่อจัดทำเกียรติบัตร ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2558
  6. นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศที่ไม่สามารถเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล และนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย สสวท. จะจัดส่งรางวัลไปยังโรงเรียนต้นสังกัดภายในเดือนมกราคม 2559
  7. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายประสานงานโครงการฯ โทร. 02-747-3800