ประกาศ

การรับรางวัลระดับประเทศ (เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง) และรางวัลระดับจังหวัด
โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี พ.ศ. 2563


ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น

สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัล

 1. นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ (เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง) และนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับจังหวัด สามารถอัพโหลดไฟล์หลักฐานเพื่อยืนยันรับรางวัลได้ ที่นี่   ภายในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2563
 2. หลักฐานในการรับรางวัลระดับประเทศ และรางวัลระดับจังหวัด
  2.1 สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมลงชื่อบนสำเนาดังกล่าว
  2.2 สำเนาหน้าสมุดเงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทเผื่อเรียก
       - ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลเท่านั้น
       - ไม่สามารถใช้บัญชีธนาคารโรงเรียนได้
       - หากมีบัญชีของธนาคารออมสินประเภทเผื่อเรียกอยู่แล้ว ไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่
       - หากไม่มีสมุดบัญชีดังกล่าว สามารถเปิดบัญชีได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ
       - กรุณาจัดส่งเอกสารการรับรางวัลภายในวันที่กำหนด มิเช่นนั้น จะถูกตัดสิทธิ์ในการรับทุนการศึกษา

 3. เนื่องจากประเทศไทยยังอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อความปลอดภัยของคุณครู นักเรียน และผู้ปกครอง ทางโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) จึงงดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน และพิธีมอบรางวัลระดับประเทศ พร้อมทั้งสิทธิ์ในการเข้าร่วมพัฒนาอัจฉริยภาพระดับประเทศโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2563 จะโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีธนาคารออมสินของนักเรียนและจัดส่งเหรียญรางวัลพร้อมเกียรติบัตรไปยังโรงเรียนต้นสังกัดภายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2564
 4. นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ (เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง) และนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับจังหวัดทุกคน เงินรางวัลจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 5% ก่อนโอนเข้าบัญชีธนาคารออมสินของนักเรียน
 5. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประสานงานโครงการฯ โทรศัพท์ 02-747-3800 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ info@tedet.or.th