ประกาศ

การรับรางวัลระดับประเทศ (เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง) และรางวัลระดับจังหวัด
โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี พ.ศ. 2564


ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น

สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัล

  1. นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ (เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง) และนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับจังหวัด สามารถกรอกข้อมูลเพื่อยืนยันรับรางวัลได้ ที่นี่  
    ภายในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565
  2. เนื่องจากประเทศไทยยังอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อความปลอดภัยของคุณครู นักเรียน และผู้ปกครอง ทางโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) จึงงดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน และพิธีมอบรางวัลระดับประเทศ โดยจะจัดส่งเหรียญรางวัลพร้อมเกียรติบัตรไปยังโรงเรียนต้นสังกัดภายในเดือนพฤษภาคม 2565
  3. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประสานงานโครงการฯ โทรศัพท์ 02-747-3800 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ info@tedet.or.th

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประถมศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงแก้ไขวันที่ 3 พฤษภาคม 2565)

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประถมศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงแก้ไขวันที่ 3 พฤษภาคม 2565)


รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาคณิตศาสตร์

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงแก้ไขวันที่ 3 พฤษภาคม 2565)