มีการเปลี่ยนกำหนดการสอบประเมิน

*** สามารถติดตามได้ในหน้าเว็บไซต์ tedet.or.th