รายงานผลรายบุคคล ประจำปี 2565
(Individual Student Report)


คำชี้แจง :

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) เป็นโครงการที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 โดยความร่วมมือกับศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศูนย์ SEAMEO STEM-ED) และมูลนิธิทีเด็ดเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนในการแก้โจทย์ปัญหาที่เน้นการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะมีรายงานผลรายบุคคลที่ช่วยให้นักเรียนสามารถแก้ไขจุดอ่อน เสริมจุดแข็ง และพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของประเทศไทยให้ทัดเทียมนานาชาติต่อไป
ข้อดีของรายงานผลการประเมินรายบุคคล
1. แสดงคะแนนรายบุคคล คะแนนเฉลี่ยของประเทศไทย อันดับที่ในระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ
2. วิเคราะห์และอภิปรายผลแยกตามสาระการเรียนรู้ และแยกตามทักษะการเรียนรู้ ซึ่งนักเรียนสามารถนำข้อมูลมาวางแผนและพัฒนาการเรียนให้ดียิ่งขึ้น
3. วิเคราะห์ผลรายข้อ แสดงคำตอบของนักเรียน และคำตอบที่ถูกต้อง พร้อมทั้งคะแนนร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูก ซึ่งทำให้ทราบว่าโจทย์ข้อนั้นมีนักเรียนตอบถูกมากน้อยเพียงใด
4. มีระบบสำหรับการพัฒนาตนเองของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง หากมีข้อที่นักเรียนตอบผิด จะมีเฉลยพร้อมแนวคิด พร้อมทั้งโจทย์ซ่อมเสริมหรือคลินิก เพื่อให้นักเรียนฝึกฝนเพิ่มเติม ผ่านระบบคลินิกโดยการสแกน QR Code

โดยผู้ปกครองและนักเรียนสามารถดาวน์โหลดและพิมพ์รายงานผลรายบุคคลดังกล่าวด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป


ระดับประถมศึกษา | ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน : กรุณาตรวจสอบรหัสประจำตัวผู้สอบ.


กรุณากรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียนให้ถูกต้อง
ก่อนทำการคลิกที่ปุ่มเข้าดูรายงานผลรายบุคคล

หรือ เลขที่หนังสือเดินทาง, รหัสที่แจ้งไว้กับฝ่ายประสานงานโครงการฯ เท่านั้น !ฝ่ายประสานงานโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โทร 027473800 แฟกซ์ 027473890, Email: info@tedet.or.th