รายงานผลโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)


คำชี้แจง :

ข้อดีของรายงานผลการประเมินรายบุคคล
1. แสดงคะแนนรายบุคคล คะแนนเฉลี่ยของประเทศไทย อันดับที่ในระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ
2. วิเคราะห์และอภิปรายผลแยกตามสาระการเรียนรู้ และแยกตามทักษะการเรียนรู้ ซึ่งนักเรียนสามารถนำข้อมูลมาวางแผนและพัฒนาการเรียนให้ดียิ่งขึ้น
3. วิเคราะห์ผลรายข้อ แสดงคำตอบของนักเรียน และคำตอบที่ถูกต้อง พร้อมทั้งคะแนนร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูก ซึ่งทำให้ทราบว่าปัญหาข้อนั้นมีนักเรียนตอบถูกมากน้อยเพียงใด
4. มีระบบสำหรับการพัฒนาตนเองของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง หากมีข้อที่นักเรียนตอบผิด จะมีเฉลยพร้อมแนวคิด พร้อมทั้งโจทย์ซ่อมเสริมหรือคลินิก เพื่อให้นักเรียนฝึกฝนเพิ่มเติม ผ่านระบบคลินิกโดยการสแกน QR Code

โดยผู้ปกครองและนักเรียนสามารถดาวน์โหลดและพิมพ์รายงานผลรายบุคคลดังกล่าวด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

ระดับประถมศึกษา | ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน : กรุณาตรวจสอบรหัสประจำตัวผู้สอบ.


กรุณากรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียนให้ถูกต้องก่อนทำการคลิกที่ปุ่มเข้าดูรายงานผลรายบุคคล

หรือ เลขที่หนังสือเดินทาง, รหัสที่แจ้งไว้กับฝ่ายประสานงานโครงการฯ เท่านั้น !ฝ่ายประสานงานโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โทร 027473800 แฟกซ์ 027473890, Email: info@tedet.or.th