รายงานผลโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)


คำชี้แจง :

        การสอบประเมินโครงการ TEDET นี้ สสวท. ได้จัดโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ทุกๆ ปีจะมีนักเรียนไม่ได้ระบายข้อมูลส่วนบุคคลหรือระบายไม่ถูกต้อง ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญอย่างยิ่งในการสอบของนักเรียน ในปีนี้พบปัญหาดังกล่าวกับนักเรียนมากกว่า 27,000 คน จากจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมสอบทั้ง 2 วิชากว่า 370,000 คน ทำให้คณะทำงานต้องใช้เวลาในการตรวจสอบความถูกต้องโดยการยืนยันข้อมูลจากคุณครูหรือผู้ปกครองของนักเรียน ทำให้เกิดความล่าช้าในการประเมินผลตามมา ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนได้ระมัดระวังและไม่ให้เกิดความผิดพลาดในปีต่อๆ ไป สสวท. จึงได้สแกนจุดที่ผิดพลาดของข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนทั้ง 27,000 คน ขึ้นในระบบรายงานผลของแต่ละบุคคล สำหรับนักเรียนคนใดที่ระบายข้อมูลถูกต้องจะไม่ปรากฎ
         สสวท. ใคร่ขอให้ผู้ปกครองและคุณครูให้ความสนใจเรื่องการระบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ให้มาก ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญของนักเรียนพอๆ กับเนื้อหาวิชา
       

ระดับประถมศึกษา | ระดับมัธยมศึกษา


เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผู้สอบ : กรุณาตรวจสอบรหัสประจำตัวผู้สอบ.


กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชนผู้สอบให้ถูกต้องก่อนทำการคลิกที่ปุ่มเข้าดูรายงาน

หรือ เลขที่หนังสือเดินทาง, รหัสที่แจ้งไว้กับฝ่ายประสานงานโครงการฯ เท่านั้น !ฝ่ายประสานงานโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โทร 027473800 แฟกซ์ 027473890 ,e-mail: info@tedet.ac.th

คำชี้แจง          ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับธนาคารออมสิน CMS Education Co., Ltd. ประเทศเกาหลีใต้ และบริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ดำเนินการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)ประจำปี 2558 ไปแล้ว นั้น
          บัดนี้รายงานผลรายบุคคลฉบับนักเรียนเสร็จพร้อมแล้วสำหรับการดาวน์โหลด เพื่อให้นักเรียนทราบผลระดับคะแนนของตนในการประเมินวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เปรียบเทียบกับภาพรวมระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับโรงเรียน และคำอภิปรายผลการสอบ แล้วนำผลการประเมินที่ได้ไปวางแผนพัฒนาการเรียนของตนเอง เพื่อเสริมจุดแข็ง และแก้ไขจุดอ่อน
          โดยทางโครงการฯ ได้จัดเตรียมระบบคลังความรู้ TEDET ซึ่งเป็นคลังเนื้อหาและโจทย์ปัญหาออนไลน์จากประเทศเกาหลีใต้ ที่นักเรียนสามารถฝึกฝนได้ตลอดทั้งปี ทั้งนี้ สสวท. ได้บรรณาธิการกิจจากเนื้อหาเดิมที่เป็นภาษาเกาหลีไว้เป็นอย่างดีแล้ว ขอให้นักเรียนได้เข้าไปศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองแข่งขันกับนักเรียนนานาชาติ ถ้าไม่เข้าใจเรื่องการเข้าไปเรียนรู้ในระบบ TEDET สามารถสอบถามได้จากคุณครูคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
          การสอบประเมินนี้ สสวท.ได้จัดทำต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 แล้ว พบว่ายังมีนักเรียนจำนวนมากกว่า 27,000 คน ที่กรอกข้อมูลส่วนบุคคลในกระดาษคำตอบยังไม่ถูกต้อง ทำให้คณะทำงานต้องใช้เวลาในการตรวจสอบความถูกต้องไม่ให้เกิดการผิดพลาดด้วยการโทรศัพท์ไปขอคำยืนยันจากคุณครูหรือผู้ปกครองของนักเรียน จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการประเมินผล ซึ่งสามารถตรวจสอบและแก้ไขความถูกต้องให้เฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนทราบและเห็นข้อบกพร่องของตนเอง จะได้ระมัดระวังในปีต่อๆไป  สสวท. จึงได้สแกนกระดาษคำตอบในส่วนข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียน 27,000 คนขึ้นในระบบ เมื่อนักเรียนคนนั้นๆ เข้าไปดูผลการสอบจะเห็นข้อมูลส่วนนี้ ในข้อมูลที่ปรากฎจะมีการระบุตำแหน่งที่นักเรียนระบายไม่ถูกต้องหรือไม่ได้ระบายเป็นตัวอักษรกระพริบสีแดงไว้ให้แล้วในหน้าถัดไป (สำหรับนักเรียนบางคนเท่านั้น) นักเรียนคนใดที่กรอกข้อมูลและระบายข้อมูลถูกต้องจะไม่ปรากฎ เพื่อกระตุ้นให้มีการเตรียมความพร้อมและฝึกฝนให้ชำนาญในการสอบปีต่อไป และการสอบในสนามสำคัญๆ อื่นๆ

      สสวท. ใคร่ขอให้ผู้ปกครองและคุณครูให้ความสนใจเรื่องนี้ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญของนักเรียนพอๆ กับเนื้อหาวิชา ด้วยไม่สามารถทราบได้ว่าในการกรอกคำตอบและระบายคำตอบของข้อสอบนั้น นักเรียนได้ระบายผิดพลาดไปจากที่คิดบ้างหรือเปล่า เพราะเป็นการตรวจโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์