เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สมาคมส่งเสริมพัฒนากำลังคนสเตมเพื่ออนาคต (The International Association for the Future STEM Workforce: IAFSW) ร่วมมือกับ มูลนิธิทีเด็ดเพื่อการศึกษา และบริษัท เอดู พาร์ค จํากัด จัดทำโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Thailand Educational Development and Evaluation Tests: TEDET) ตามความมุ่งมั่นของสมาคม IAFSW ในการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน เน้นผู้เรียนให้มีความรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมทั้งทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ด้านสังคม อารมณ์ และการสื่อสารกับผู้อื่น เพื่อรองรับการขับเคลื่อนประเทศไทย ตามโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจใหม่อย่างยั่งยืน และมุ่งเน้นให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เข้าร่วมการประเมินได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านการแก้โจทย์ปัญหาที่เน้นการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ตามแนวทางสเตมศึกษา โดยใช้ข้อสอบจากประเทศเกาหลีใต้ที่ครูและผู้ปกครองจะได้มีโอกาสศึกษาแนวข้อสอบของประเทศอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับการประเมิน PISA นักเรียนยังได้รับผลการประเมินรายบุคคลเป็นรายข้อและการอภิปรายผลวิเคราะห์เชิงคุณภาพในด้านเนื้อหาแยกตามสาระเรียนรู้เพื่อนำไปปรับใช้ในการพัฒนาตนเอง รวมถึงยังให้การสนับสนุนในด้านของการพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนด้วยสื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิทยาการคำนวณจากประเทศเกาหลีใต้ที่มีความสอดคล้องกับหลักสูตรในโรงเรียน พร้อมคู่มือและวิดีโอการใช้งานของสื่อแต่ละรายการให้กับโรงเรียน เพื่อนำไปพัฒนานักเรียนในโรงเรียนด้วย จากผลการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องได้มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า 3,000 โรงเรียนทั่วประเทศ และมีนักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 500,000 คน โดยในปี พ.ศ. 2566 นี้ โครงการได้ดำเนินงานมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 14

โครงการ TEDET ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง

0

ปีที่จัดสอบ

0+

โรงเรียนที่เข้าร่วม

0+

จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วม

พ.ศ.2565 - ปัจจุบัน

สมาคมส่งเสริมพัฒนากำลังคนสเตมเพื่ออนาคต (The International Association for the Future STEM Workforce: IAFSW) เข้ามากำกับดูแลโครงการ TEDET ต่อจาก ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสเตมศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (The SEAMEO Regional Centre for STEM Education (SEAMEO STEM-ED))

instructor

พ.ศ.2562 - 2565

ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสเตมศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (The SEAMEO Regional Centre for STEM Education (SEAMEO STEM-ED)) เข้ามากำกับดูแลโครงการ TEDET ต่อจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

instructor

พ.ศ.2557 - 2561

จัดประเมินวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มอีกหนึ่งรายวิชา และเปลี่ยนชื่อโครงการจากเดิมเป็น โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หรือ TEDET (Thailand Educational Development and Evaluation Tests)

instructor

พ.ศ.2553 - 2556

จัดสอบประเมินวิชาคณิตศาสตร์ โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ธนาคารออมสิน และบริษัท เอดู พาร์ค จำกัด โดยใช้ชื่อว่า โครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หรือ TME (Thailand Mathematics Evaluation)

instructor

วัตถุประสงค์ของโครงการฯ

ด้านการประเมิน

วัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา

เพื่อให้นักเรียนได้วัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาที่เน้นการวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณและการคิดอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ต่อไป

รู้จุดอ่อน จุดแข็ง

เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์จากผลการประเมินรายบุคคลของตนเองเพื่อพัฒนาจุดแข็งและเสริมจุดอ่อนในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ต่อไป

School Report

เพื่อให้โรงเรียนสามารถนำผลการประเมินของนักเรียน (School Report) ไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านการพัฒนา

สื่อการเรียนรู้

เพื่อให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้ใช้สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิทยาการคำนวณที่ทันสมัย มีคุณภาพและเป็นประโยชน์จากประเทศเกาหลีใต้

ระบบคลังความรู้ TEDET Online

เพื่อให้ครู โรงเรียน และนักเรียนได้เข้าถึงระบบคลังความรู้ TEDET Online จากประเทศเกาหลีใต้

เพิ่มศักยภาพให้คุณครู

เพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนของโครงการ TEDET โดยการจัดอบรมการใช้สื่อการสอนให้ตรงจุด และเข้าร่วมการสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และวิทยาการคำนวณ

การเข้าถึงเทคโนโลยี

เพื่อส่งเสริมโรงเรียน ครู และนักเรียนให้ใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึงการประเมินได้ง่ายและปรับตัว ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบันและอาจเกิดขึ้นอีกในอนาคตได้

การสนับสนุนและพัฒนานักเรียนในโครงการ TEDET

การสนับสนุนโรงเรียนในโครงการ TEDET