กำหนดการ TEDET
ประจำปี 2566

รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมเป็นศูนย์สอบประเมิน

ตั้งแต่วันนี้ - วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566

รับสมัครนักเรียน

ตั้งแต่วันอังคารที่ 20 มิถุนายน - วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566

นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ

ตั้งแต่วันอังคารที่ 1 - วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566

วันสอบประเมิน

วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศและระดับจังหวัด

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566

นักเรียนดาวน์โหลดรายงานผลประเมินรายบุคคลฉบับดิจิทัล

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566

จัดส่งรางวัลนักเรียนไปยังโรงเรียนต้นสังกัด

ภายในมกราคม 2567

ตารางสอบประเมิน

ระดับประถมศึกษา

วิชา รายละเอียด เวลา

คณิตศาสตร์

นักเรียนเข้าห้องสอบ พร้อมฟังคำชี้แจงการสอบ

08.00 - 08.30 น.

เวลาสอบ

08.30 - 10.00 น.

วิทยาศาสตร์

นักเรียนเข้าห้องสอบ พร้อมฟังคำชี้แจงการสอบ

10.00 - 10.30 น.

เวลาสอบ

10.30 - 12.00 น.

ตารางสอบประเมิน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วิชา รายละเอียด เวลา

คณิตศาสตร์

นักเรียนเข้าห้องสอบ พร้อมฟังคำชี้แจงการสอบ

12.30 - 13.00 น.

เวลาสอบ

13.00 - 14.30 น.

วิทยาศาสตร์

นักเรียนเข้าห้องสอบ พร้อมฟังคำชี้แจงการสอบ

14.30 - 15.00 น.

เวลาสอบ

15.00 - 16.30 น.