Thailand Educational
Development and
Evaluation Tests 2024

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

About
Shape Shape

ดาวน์โหลดใบสมัคร

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2567

รับสมัคร

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน - วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2567

ดาวน์โหลดใบสมัคร กำหนดการ
About

เกี่ยวกับโครงการ TEDET

About us

สมาคมส่งเสริมพัฒนากำลังคนสเตมเพื่ออนาคต (The International Association for the Future STEM Workforce: IAFSW) ร่วมมือกับ มูลนิธิทีเด็ดเพื่อการศึกษา และบริษัท เอดู พาร์ค จํากัด จัดทำโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Thailand Educational Development and Evaluation Tests: TEDET) ตามความมุ่งมั่นของสมาคม IAFSW ในการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน เน้นผู้เรียนให้มีความรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมทั้งทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ด้านสังคม อารมณ์ และการสื่อสารกับผู้อื่น เพื่อรองรับการขับเคลื่อนประเทศไทย ตามโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจใหม่อย่างยั่งยืน

รายละเอียดเพิ่มเติม
Shape

โครงการ TEDET ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง

0

ปีที่จัดสอบ

0+

โรงเรียนที่เข้าร่วม

0+

จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วม

ข่าวสารและกิจกรรม

Blog
วันที่ 9 มี.ค. 2566

โครงการ TEDET ร่วมกับโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จัดกิจกรรม KMS Science Camp ครั้งที่ 7

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ KMS Science Camp ครั้งที่ 7 พื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน ให้มีความรู้พื้นฐาน

อ่านต่อ
Blog
วันที่ 13 พ.ย. 2563

โครงการ TEDET จัดอบรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) จากประเทศเกาหลีใต้ ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ภายใต้การดูแลจากศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for STEM Education: SEAMEO STEM-ED)

อ่านต่อ
Blog
วันที่ 9 พ.ย. 2563

โครงการ TEDET จัดอบรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) จากประเทศเกาหลีใต้ ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ภายใต้การดูแลจากศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for STEM Education: SEAMEO STEM-ED) ได้จัดอบรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

อ่านต่อ
Blog
วันที่ 2 พ.ย. 2563

โครงการ TEDET จัดอบรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) จากประเทศเกาหลีใต้ ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ภายใต้การดูแลจากศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for STEM Education: SEAMEO STEM-ED)

อ่านต่อ