โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

รายงานผลรายบุคคล

ดาวน์โหลดรายงานผลรายบุคคลประจำปี 2565

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประจำปี 2565

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

รายงานผลรายบุคคล

ดาวน์โหลดรายงานผลรายบุคคลประจำปี 2564

School Register

สำหรับโรงเรียนที่มีความประสงค์สมัครเข้าร่วมเป็นสนามสอบโครงการ TEDET

Register

School Login

เข้าสู่ระบบ TEDET School Management (สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ)

Login

Teacher & student login

สำหรับนักเรียนเข้าสู่ระบบคลังความรู้ออนไลน์

Login

โครงการ TEDET

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สมาคมส่งเสริมพัฒนากำลังคนสเต็มเพื่ออนาคต (The Association for Future STEM Workforce: IAFSW) ร่วมมือกับ มูลนิธิทีเด็ดเพื่อการศึกษา และบริษัท เอดู พาร์ค จํากัด จัดทำโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Thailand Educational Development and Evaluation Tests: TEDET) ตามความมุ่งมั่นของสมาคม IAFSW ในการยกระดับความฉลาดรู้พื้นฐาน ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สมรรถนะ 4 ด้าน คือการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร ความร่วมมือกัน และความคิดสร้างสรรค์ และคุณลักษณะพร้อมสู่อาชีพสเต็มศึกษา เพื่อรองรับการขับเคลื่อนประเทศไทย ตามโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ อย่างยั่งยืน และมุ่งเน้นให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เข้าร่วมการประเมินได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านการแก้โจทย์ปัญหาที่เน้นการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยใช้ข้อสอบจากประเทศเกาหลีใต้ที่ครูและผู้ปกครองจะได้มีโอกาสศึกษาแนวข้อสอบของประเทศอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับการประเมิน PISA นักเรียนยังได้รับผลการประเมินรายบุคคลเป็นรายข้อและการอภิปรายผลวิเคราะห์เชิงคุณภาพในด้านเนื้อหาแยกตามสาระเรียนรู้เพื่อนำไปปรับใช้ในการพัฒนาตนเอง รวมถึงยังให้การสนับสนุนในด้านของการพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนด้วยสื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิทยาการคำนวณจากประเทศเกาหลีใต้ที่มีความสอดคล้องกับหลักสูตรในโรงเรียน พร้อมคู่มือและวิดีโอการใช้งานของสื่อแต่ละรายการให้กับโรงเรียน เพื่อนำไปพัฒนานักเรียนในโรงเรียนด้วย จากผลการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องได้มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า 3,000 โรงเรียนทั่วประเทศ และมีนักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 500,000 คน โดยในปี พ.ศ. 2566 นี้ โครงการได้ดำเนินงานมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 14

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศจากโครงการ TEDET

01

ดาวน์โหลดรายงานผลรายบุคคล และเกียรติบัตรฯ

02

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลประเทศ และระดับจังหวัด

  News ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบรางวัลระดับประเทศ โครงการ TEDET ประจำปี พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) โดยหน่วยงานความร่วมมือ...