โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ข่าว TEDET

พิธีมอบรางวัลระดับประเทศ โครงการ TEDET ประจำปี พ.ศ. 2562

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) โดยหน่วยงานความร่วมมือ ได้แก่ ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for STEM Education: SEAMEO STEM-ED) ธนาคารออมสิน และบริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ได้จัดพิธีมอบรางวัลระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201 – 203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

 

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร
ผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และคณะผู้บริหารจากหน่วยงานความร่วมมือให้เกียรติมอบรางวัลให้กับนักเรียน
ดร. เกศรา อมรวุฒิวร Program and Research Director
ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
คุณวินัย สิทธิไวทยาภรณ์
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ธนาคารออมสิน
คุณกันต์สริตา เจริญเกรียงสกุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ธนาคารออมสิน
อาจารย์ชมัยพร ตั้งตน
รองประธานโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)
     ศ.ดร.ไพศาล นาคมหาชลาสินธุ์
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณจินตนา พรรักษมณี  
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด
คุณสุพจน์ อารยะประยูร 
กรรมการบริหาร บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด
Mr. Jeong-Kyu Kim
Director / Global Business Division, CMS Edu Co., Ltd.
Mr. Yong Bae Kim
 Vice President, LUXROBO Co., Ltd.
Mr. Keyongmoon Kim
Executive Director, T-ime Education Co., Ltd.
Mr. Asaph Kim
 Cofounder, 3.14 Co., Ltd.
Mr. Ju Dong Uck
 CEO, Concent Publishing Company
Ms. Rachel Chung
Founder & CEO, WE MAKE WE PLAY Co., Ltd.
Mr. An Jae Bum
CEO, Anssam Gifted Education Research Institute Co., Ltd.

          โดยปีนี้ มีนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง รวม 340 คน
ทางโครงการ TEDET ขอแสดงความยินกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ขอให้ทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจฝึกฝนและพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

 

อาจารย์ชมัยพร ตั้งตน
รองประธานโครงการ TEDET กล่าวรายงาน

ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร
ผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษา แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประธานในพิธี กล่าวเปิดงานและกล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียน


ในปีนี้ทางโครงการ TEDET ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทผู้พัฒนาสื่อการเรียน STEM จากประเทศเกาหลีใต้ กว่า 7 บริษัท มาจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนช่วงก่อนพิธีมอบรางวัล บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

เรียนรู้เกี่ยวกับ Coding แสนสนุก สร้างสรรค์จินตนาการไปกับหุ่นยนต์ Kamibot

สนุกกับการสร้างสรรค์ผลงานผ่านกิจกรรม STEAM ถ่ายทำคลิปวิดีโอและแชร์ผลงานผ่าน TICKR แอพพลิเคชั่นสำหรับเด็กยุค 4.0

Thinking Power เสริมสร้างทักษะและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้พร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 ด้วยความมั่นใจด้วยหลักสูตร CMS

สนุกสนานกับบอร์ดเกมที่ฝึกทักษะทางด้านการคำนวณ สร้างกระบวนการคิด (Thinking Process) รวมถึงทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)

สร้างสรรค์ชิ้นงานผ่านกิจกรรม Coding ด้วย MODI ที่พร้อมจะเปลี่ยนสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันสู่นวัตกรรมในยุคแห่ง IOT

สนุกสนานกับนวัตกรรมแห่งการเรียนคณิตศาสตร์ด้วยชุดสื่ออุปกรณ์ PlayFACTO
เรียนรู้เกี่ยวกับ Coding แสนสนุก ไปกับหุ่นยนต์ Albert
 

 

บรรยากาศพิธีมอบรางวัลคณะผู้ปกครองอยู่ร่วมให้กำลังใจนักเรียนตลอดพิธีการมอบรางวัล

ภาพบรรยากาศพิธีมอบรางวัลระดับประเทศ โครงการ TEDET ประจำปี พ.ศ. 2562 คลิก