ประกาศ

การรับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง และรางวัลชมเชย
โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)
ประจำปี พ.ศ. 2559

     ด้วยโครงการ TEDET สสวท.จะจัดพิธีมอบรางวัลและทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ผ่านการประเมินเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559 สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ในวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดขอแจ้งให้นักเรียนที่จะเข้ารับรางวัลทราบดังนี้


ระดับประถมศึกษา

 1. พิธีมอบรางวัลสำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ (เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง) จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559 เวลา 12.00 – 17.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201-203 กรุงเทพมหานคร
 2. นักเรียนที่ สสวท.ประกาศรายชื่อได้รับรางวัลระดับประเทศ (เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง) กรุณาประสานงานกับโรงเรียนต้นสังกัดของท่าน ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 หรือดาวน์โหลดแบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลได้ ที่นี่ แล้วส่งกลับมายังฝ่ายประสานงานโครงการฯ ภายในวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559
 3. นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ (เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง) และนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชยทุกคน จะต้องส่งสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชนของนักเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมระบุรายละเอียดรางวัลที่ได้รับ ชั้นเรียน โรงเรียน จังหวัด หมายเลขโทรศัพท์ และลงชื่อบนสำเนาดังกล่าว กลับมายังฝ่ายประสานงานโครงการฯ เพื่อจัดทำเอกสารการรับรางวัลและเกียรติบัตร ภายในวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559
 4. การแต่งกายของนักเรียนในวันรับรางวัล ให้แต่งกายชุดนักเรียน และอนุญาตให้คุณครูหรือผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลได้ 2 คนต่อนักเรียน 1 คน เท่านั้น
 5. นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ (เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง) ที่ไม่สามารถเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล และนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย 77 จังหวัด วิชาคณิตศาสตร์จำนวน 389 คน และวิชาวิทยาศาสตร์จำนวน 386 คน สสวท. จะจัดส่งรางวัลและทุนการศึกษาไปยังโรงเรียนต้นสังกัดภายในเดือนมกราคม 2560
 6. นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ (เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง) และนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชยทุกคน ทุนการศึกษาจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 5%
 7. ส่งเอกสาร หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประสานงานโครงการฯ โทรศัพท์ 02-747-3800 โทรสาร 02-747-3890 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ info@tedet.ac.th

 8. หมายเหตุ

  1. นักเรียนสามารถดาวน์โหลดและพิมพ์รายงานผลรายบุคคลฉบับนักเรียน (ออนไลน์) ด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป
  2. รายงานผลรายบุคคลฉบับนักเรียน (ฉบับจริง) สสวท. จะจัดส่งไปยังโรงเรียนต้นสังกัด ภายในเดือนมกราคม 2560ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 1. พิธีมอบรางวัลสำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ (เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง) จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559 เวลา 12.00 – 17.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201-203 กรุงเทพมหานคร
 2. นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ (เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง) กรุณาประสานงานกับโรงเรียนต้นสังกัดของท่าน ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 หรือดาวน์โหลดแบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลได้ ที่นี่ แล้วส่งกลับมายังฝ่ายประสานงานโครงการฯ ภายในวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559
 3. นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ (เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง) และนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชยทุกคน จะต้องส่งสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชนของนักเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมระบุรายละเอียดรางวัลที่ได้รับ ชั้นเรียน โรงเรียน จังหวัด หมายเลขโทรศัพท์ และลงชื่อบนสำเนาดังกล่าว กลับมายังฝ่ายประสานงานโครงการฯ เพื่อจัดทำเอกสารการรับรางวัลและเกียรติบัตร ภายในวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559
 4. การแต่งกายของนักเรียนในวันรับรางวัล ให้แต่งกายชุดนักเรียน และอนุญาตให้คุณครูหรือผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลได้ 2 คนต่อนักเรียน 1 คน เท่านั้น
 5. นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ (เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง) ที่ไม่สามารถเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล และนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย 77 จังหวัด วิชาคณิตศาสตร์จำนวน 692 คน และวิชาวิทยาศาสตร์จำนวน 691 คน สสวท. จะจัดส่งรางวัลและทุนการศึกษาไปยังโรงเรียนต้นสังกัดภายในเดือนมกราคม 2560
 6. ส่งเอกสาร หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประสานงานโครงการฯ โทรศัพท์ 02-747-3800 โทรสาร 02-747-3890 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ info@tedet.ac.th

 7. หมายเหตุ

  1. นักเรียนสามารถดาวน์โหลดและพิมพ์รายงานผลรายบุคคลฉบับนักเรียน (ออนไลน์) ด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป
  2. รายงานผลรายบุคคลฉบับนักเรียน (ฉบับจริง) สสวท. จะจัดส่งไปยังโรงเรียนต้นสังกัด ภายในเดือนมกราคม 2560