ประกาศ

การรับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง และรางวัลชมเชย
โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)
ประจำปี พ.ศ. 2560

      ด้วยโครงการ TEDET สสวท. จะจัดพิธีมอบรางวัลและทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ผ่านการประเมินเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2560 สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดขอแจ้งให้นักเรียนที่จะเข้ารับรางวัลทราบ ดังนี้


ระดับประถมศึกษา

 1. พิธีมอบรางวัลสำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ (เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง) จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.00 – 17.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201-203 กรุงเทพมหานคร
 2. นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ (เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง) กรุณาประสานงานกับโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 หรือดาวน์โหลดแบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลได้ ที่นี่ แล้วส่งกลับมายังฝ่ายประสานงานโครงการฯ ภายในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560หรือกรอกแบบตอบรับออนไลน์พร้อมอัพโหลดไฟล์หลักฐานได้ที่

  - สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ (หมดเขตการส่งตอบรับออนไลน์)
  - สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย (หมดเขตการส่งตอบรับออนไลน์)

 3. นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ (เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง) และนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชยทุกคน จะต้องส่งสำเนาหน้าสมุดเงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทเผื่อเรียก และสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชนของนักเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมระบุรายละเอียดรางวัลที่ได้รับ ชั้นเรียน โรงเรียน จังหวัด หมายเลขโทรศัพท์ และลงชื่อบนสำเนาดังกล่าว กลับมายังฝ่ายประสานงานโครงการฯ เพื่อจัดทำเอกสารการรับรางวัล ภายในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560

  **หมายเหตุ:
  1. ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลเท่านั้น
  2. ไม่สามารถใช้บัญชีธนาคารโรงเรียนได้
  3. หากมีบัญชีของธนาคารออมสินประเภทเผื่อเรียกอยู่แล้ว ไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่
  4. หากไม่มีสมุดบัญชีดังกล่าว สามารถเปิดบัญชีได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ
  5. กรุณาจัดส่งเอกสารการรับรางวัลภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 มิเช่นนั้น จะถูกตัดสิทธิ์ในการรับทุนการศึกษา

 4. การแต่งกายของนักเรียนในวันรับรางวัล ให้แต่งกายชุดนักเรียน และอนุญาตให้คุณครูหรือผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลได้ 2 คนต่อนักเรียน 1 คน เท่านั้น
 5. นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ (เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง) ที่ไม่สามารถเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล และนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชยทั้ง 77 จังหวัด วิชาคณิตศาสตร์จำนวน 388 คน และวิชาวิทยาศาสตร์จำนวน 387 คน ฝ่ายประสานงานโครงการฯ จะจัดส่งเกียรติบัตรไปยังโรงเรียนต้นสังกัดภายในเดือนมกราคม 2561
 6. นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ (เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง) และนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชยทุกคน ทุนการศึกษาจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 5%
 7. ส่งเอกสาร หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประสานงานโครงการฯ โทรศัพท์ 02-747-3800 โทรสาร 02-747-3890 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ info@tedet.ac.thระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 1. พิธีมอบรางวัลสำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ (เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง) จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559 เวลา 12.00 – 17.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201-203 กรุงเทพมหานคร
 2. นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ (เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง) กรุณาประสานงานกับโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 หรือดาวน์โหลดแบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลได้ ที่นี่ แล้วส่งกลับมายังฝ่ายประสานงานโครงการฯ  ภายในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560
  หรือกรอกแบบตอบรับออนไลน์พร้อมอัพโหลดไฟล์หลักฐานได้ที่
  - สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ (หมดเขตการส่งตอบรับออนไลน์) - สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย (หมดเขตการส่งตอบรับออนไลน์)
 3. นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ (เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง) และนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชยทุกคน จะต้องส่งสำเนาหน้าสมุดเงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทเผื่อเรียก พร้อมระบุรายละเอียดรางวัลที่ได้รับ ชั้นเรียน โรงเรียน จังหวัด หมายเลขโทรศัพท์ และลงชื่อบนสำเนาดังกล่าว กลับมายังฝ่ายประสานงานโครงการฯ เพื่อจัดทำเอกสารการรับรางวัล  ภายในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560
 4. การแต่งกายของนักเรียนในวันรับรางวัล ให้แต่งกายชุดนักเรียน และอนุญาตให้คุณครูหรือผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลได้ 2 คนต่อนักเรียน 1 คน เท่านั้น
 5. นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ (เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง) ที่ไม่สามารถเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล และนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย 77 จังหวัด วิชาคณิตศาสตร์จำนวน 693 คน และวิชาวิทยาศาสตร์จำนวน 693 คน สสวท. จะจัดส่งรางวัลและทุนการศึกษาไปยังโรงเรียนต้นสังกัดภายในเดือนมกราคม 2560
 6. ส่งเอกสาร หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประสานงานโครงการฯ โทรศัพท์ 02-747-3800 โทรสาร 02-747-3890 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ info@tedet.ac.th