ประกาศ

การรับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง และรางวัลชมเชย
โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)
ประจำปี พ.ศ. 2561

      ด้วยโครงการ TEDET สสวท. จะจัดพิธีมอบรางวัลและทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ผ่านการประเมินเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดขอแจ้งให้นักเรียนที่จะเข้ารับรางวัลทราบ ดังนี้


ระดับประถมศึกษา

 1. พิธีมอบรางวัลสำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ (เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง) จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 12.00 – 17.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201-203 กรุงเทพมหานคร
 2. นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ (เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง) ประสานงานกับโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียนได้ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 หรือกรอกแบบตอบรับ การเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลออนไลน์พร้อมอัพโหลดไฟล์หลักฐานได้ ที่นี่ ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
  สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย สามารถอัพโหลดไฟล์หลักฐานได้ ที่นี่

 3. นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ (เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง) และนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชยทุกคน จะต้องส่งสำเนาหน้าสมุดเงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทเผื่อเรียก และสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชนของนักเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมระบุรายละเอียดรางวัลที่ได้รับ ชั้นเรียน โรงเรียน จังหวัด หมายเลขโทรศัพท์ และลงชื่อบนสำเนาดังกล่าว กลับมายัง ฝ่ายประสานงานโครงการฯ เพื่อจัดทำเอกสารการรับรางวัล ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

  **หมายเหตุ:
  1. ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลเท่านั้น
  2. ไม่สามารถใช้บัญชีธนาคารโรงเรียนได้
  3. หากมีบัญชีของธนาคารออมสินประเภทเผื่อเรียกอยู่แล้ว ไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่
  4. หากไม่มีสมุดบัญชีดังกล่าว สามารถเปิดบัญชีได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ
  5. กรุณาจัดส่งเอกสารการรับรางวัลภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 มิเช่นนั้น จะถูกตัดสิทธิ์ในการรับทุนการศึกษา

 4. การแต่งกายของนักเรียนในวันรับรางวัล ให้แต่งกายชุดนักเรียน และอนุญาตให้คุณครูหรือผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลได้ 1 ท่านต่อนักเรียน 1 คน เท่านั้น
 5. นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ (เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง) ที่ไม่สามารถเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล และนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย ฝ่ายประสานงานโครงการฯ จะจัดส่งเกียรติบัตรไปยังโรงเรียนต้นสังกัดภายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2562
 6. นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ (เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง) และนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชยทุกคน ทุนการศึกษาจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 5% ก่อนโอนเข้าบัญชีธนาคารออมสินของนักเรียน
 7. ส่งเอกสาร หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประสานงานโครงการฯ โทรศัพท์ 02-747-3800 โทรสาร 02-747-3890 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ info@tedet.ac.thระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 1. พิธีมอบรางวัลสำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ (เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง) จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 12.00 – 17.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201-203 กรุงเทพมหานคร
 2. นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ (เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง) กรุณาประสานงานกับโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียนได้ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 หรือกรอกแบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลออนไลน์พร้อมอัพโหลดไฟล์หลักฐานได้ ที่นี่ ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
  สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย สามารถอัพโหลดไฟล์หลักฐานได้ ที่นี่

 3. นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ (เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง) และนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชยทุกคน จะต้องส่งสำเนาหน้าสมุดเงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทเผื่อเรียก พร้อมระบุรายละเอียดรางวัลที่ได้รับ ชั้นเรียน โรงเรียน จังหวัด หมายเลขโทรศัพท์ และลงชื่อบนสำเนาดังกล่าว กลับมายังฝ่ายประสานงานโครงการฯ เพื่อจัดทำเอกสารการรับรางวัล ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

  **หมายเหตุ:
  1. ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลเท่านั้น
  2. ไม่สามารถใช้บัญชีธนาคารโรงเรียนได้
  3. หากมีบัญชีของธนาคารออมสินประเภทเผื่อเรียกอยู่แล้ว ไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่
  4. หากไม่มีสมุดบัญชีดังกล่าว สามารถเปิดบัญชีได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ
  5. กรุณาจัดส่งเอกสารการรับรางวัลภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 มิเช่นนั้น จะถูกตัดสิทธิ์ในการรับทุนการศึกษา

 4. การแต่งกายของนักเรียนในวันรับรางวัล ให้แต่งกายชุดนักเรียน และอนุญาตให้คุณครูหรือผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลได้ 1 ท่านต่อนักเรียน 1 คน เท่านั้น
 5. นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ (เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง) ที่ไม่สามารถเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล และนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย ฝ่ายประสานงานโครงการฯ จะจัดส่งเกียรติบัตรไปยังโรงเรียนต้นสังกัดภายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2562
 6. ส่งเอกสาร หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประสานงานโครงการฯ โทรศัพท์ 02-747-3800 โทรสาร 02-747-3890 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ info@tedet.ac.th