ประกาศ

การรับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง และรางวัลระดับจังหวัด
โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)
รอบ All Star Intelligent Contest ประจำปี พ.ศ. 2562

      ด้วยศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศูนย์ SEAMEO STEM-ED) จะจัดพิธีมอบรางวัลและทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง จากการสอบแข่งขันโครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ รอบ All Star Intelligent Contest ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดขอแจ้งให้นักเรียนที่จะเข้ารับรางวัลทราบ ดังนี้


ระดับประถมศึกษา

 1. พิธีมอบรางวัลสำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ (เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง) จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11.30 – 17.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201-203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
 2. สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัล
  1. นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ (เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง) กรอกข้อมูลแบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลออนไลน์ พร้อมอัพโหลดไฟล์หลักฐาน ที่นี่ ภายใน วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562
  2. นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับจังหวัด สามารถอัพโหลดไฟล์หลักฐาน ที่นี่ ภายในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562

   หลักฐานในการรับรางวัลระดับประเทศ และรางวัลระดับจังหวัด
   1. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมลงชื่อบนสำเนาดังกล่าว
   2. สำเนาหน้าสมุดเงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทเผื่อเรียก
        - ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลเท่านั้น
        - ไม่สามารถใช้บัญชีธนาคารโรงเรียนได้
        - หากมีบัญชีของธนาคารออมสินประเภทเผื่อเรียกอยู่แล้ว ไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่
        - หากไม่มีสมุดบัญชีดังกล่าว สามารถเปิดบัญชีได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ
        - กรุณาจัดส่งเอกสารการรับรางวัลภายในวันที่กำหนด มิเช่นนั้น จะถูกตัดสิทธิ์ในการรับทุนการศึกษา

 3. การแต่งกายของนักเรียนในวันรับรางวัล ให้แต่งกายชุดนักเรียน และอนุญาตให้ผู้ปกครองหรือคุณครูเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลได้ 2 ท่านต่อนักเรียน 1 คน เท่านั้น
 4. นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ (เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง) ที่ไม่สามารถเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล และนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับจังหวัด ฝ่ายประสานงานโครงการฯ จะจัดส่งเกียรติบัตรไปยังโรงเรียนต้นสังกัดภายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2563
 5. นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ (เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง) และนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับจังหวัดทุกคน ทุนการศึกษาจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 5% ก่อนโอนเข้าบัญชีธนาคารออมสินของนักเรียน
 6. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประสานงานโครงการฯ โทรศัพท์ 02-747-3800 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ info@tedet.ac.thระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 1. พิธีมอบรางวัลสำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ (เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง) จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11.30 – 17.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201-203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
 2. สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัล
  1. นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ (เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง) กรอกข้อมูลแบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลออนไลน์ พร้อมอัพโหลดไฟล์หลักฐาน ที่นี่ ภายในวันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562
  2. นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับจังหวัด สามารถอัพโหลดไฟล์หลักฐาน ที่นี่ ภายในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562
 3.             หลักฐานในการรับรางวัลระดับประเทศ และรางวัลระดับจังหวัด
              1. สำเนาหน้าสมุดเงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทเผื่อเรียก พร้อมลงชื่อบนสำเนาดังกล่าว
                 - ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลเท่านั้น
                 - ไม่สามารถใช้บัญชีธนาคารโรงเรียนได้
                 - หากมีบัญชีของธนาคารออมสินประเภทเผื่อเรียกอยู่แล้ว ไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่
                 - หากไม่มีสมุดบัญชีดังกล่าว สามารถเปิดบัญชีได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ
                 - กรุณาจัดส่งเอกสารการรับรางวัลภายในวันที่กำหนด มิเช่นนั้น จะถูกตัดสิทธิ์ในการรับทุนการศึกษา

 4. การแต่งกายของนักเรียนในวันรับรางวัล ให้แต่งกายชุดนักเรียน และอนุญาตให้ผู้ปกครองหรือคุณครูเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลได้ 2 ท่านต่อนักเรียน 1 คน เท่านั้น
 5. นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ (เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง) ที่ไม่สามารถเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล และนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับจังหวัด ฝ่ายประสานงานโครงการฯ จะจัดส่งเกียรติบัตรไปยังโรงเรียนต้นสังกัดภายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2563
 6. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประสานงานโครงการฯ โทรศัพท์ 02-747-3800 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ info@tedet.ac.th