ดาวน์โหลดเอกสาร

About
Shape Shape

ดาวน์โหลดใบสมัคร

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2567

รับสมัคร

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน - วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2567

ดาวน์โหลดใบสมัคร กำหนดการ
callout

TEDET 2567

คู่มือนักเรียนสำหรับการสมัครสอบประเมิน TEDET