ดาวน์โหลดเอกสาร

About
Shape Shape

ดาวน์โหลดใบสมัคร

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566

รับสมัคร

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน - วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566

ดาวน์โหลด
callout

TEDET 2566

คู่มือนักเรียนสำหรับการสมัครสอบประเมิน TEDET