คลังข้อสอบและเฉลยคำตอบ TEDET

ข้อสอบและเฉลยคำตอบ
พร้อมแนวคิด
การสอบประเมิน TEDET

ประจำปี 2565

วิชาคณิตศาสตร์ ข้อสอบ เฉลยคำตอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ข้อสอบ เฉลยคำตอบ

ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 2

เฉลยคำตอบระดับประถมศึกษาปีที่ 2

ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 3

เฉลยคำตอบระดับประถมศึกษาปีที่ 3

ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 4

เฉลยคำตอบระดับประถมศึกษาปีที่ 4

ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 5

เฉลยคำตอบระดับประถมศึกษาปีที่ 5

ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 6

เฉลยคำตอบระดับประถมศึกษาปีที่ 6

ข้อสอบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

เฉลยคำตอบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

ข้อสอบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

เฉลยคำตอบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

ข้อสอบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

เฉลยคำตอบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3