โครงการ TEDET ร่วมกับโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จัดกิจกรรม KMS Science Camp ครั้งที่ 7

News-01

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ภายใต้การดูแลจากศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for STEM Education: SEAMEO STEM-ED) ได้จัดอบรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) จากประเทศเกาหลีใต้ ให้กับครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จำนวน 40 คน ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เพื่อให้คุณครูนำทักษะที่ได้จากการอบรมไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นวิทยากร

รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยากร

กิจกรรมที่ 1 Discovery of Fossils

กิจกรรมซากดึกดำบรรพ์ นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการเกิดซากดึกดำบรรพ์ คิดวิเคราะห์ซากดึกดำบรรพ์ชนิดต่าง ๆ และความสำคัญของการค้นพบ ทั้งยังได้ลองทำซากดึกดำบรรพ์ด้วยตนเอง

กิจกรรมที่ 2 Make A Creative Bridge

กิจกรรมสร้างสะพานไม้ นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องโครงสร้างของสะพาน ความสมดุล ความแข็งแรงของการรองรับน้ำหนัก คิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา ทั้งยังช่วยสร้างความสามัคคีและการทำงานร่วมกันเป็นทีม

กิจกรรมที่ 3 Circuit Maze

กิจกรรมต่อวงจรไฟฟ้า นักเรียนได้ความรู้เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย หลักการการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าด้วยรูปแบบที่หลากหลาย การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาที่เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้เทคโนโลยี

กิจกรรมที่ 4 STEAM Relay

กิจกรรมแก้ปัญหาหาคำตอบเพื่อไขรหัสลับ ซึ่งนักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการคิดวิเคราะห์ และนำความรู้วิชาวิทยาศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหา พร้อมสร้างความสามัคคีและการทำงานร่วมกันเป็นทีม

กิจกรรมที่ 5 LA BOCA

กิจกรรมสร้างรูปเรขาคณิตสามมิติจากบล็อกสีให้มีมุมมองตามรูปเรขาคณิตสองมิติที่กำหนดให้ เป็นการฝึกทักษะการสังเกต การมองภาพเชิงปริภูมิ การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา

ภาพบรรยากาศต่างๆ