โครงการ TEDET ร่วมกับโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จัดกิจกรรม KMS Science Camp ครั้งที่ 7

News-01

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ KMS Science Camp ครั้งที่ 7 เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน ให้มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ ฝึกคิดและแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย ฝึกทักษะการจัดการและการทำงานเป็นทีม ทางโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) โดย รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มูลนิธิทีเด็ดเพื่อการศึกษา นำแนวทางการจัดกิจกรรม KOREA STEAM CAMP จากประเทศเกาหลีใต้มาใช้ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งนักเรียนจะได้บูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพื่อนำไปสู่การเป็นนักคิด นักสร้างสรรค์ และนักสร้างนวัตกรรมผ่านกิจกรรมที่ต้องลงมือปฏิบัติ (Hands-on) รวมถึงได้เรียนรู้ในการทำงานร่วมกันเป็นทีม การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ร่วมกับผู้อื่น โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เข้าร่วม จำนวน 263 คน แบ่งออกเป็น 5 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 Discovery of Fossils

กิจกรรมซากดึกดำบรรพ์ นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการเกิดซากดึกดำบรรพ์ คิดวิเคราะห์ซากดึกดำบรรพ์ชนิดต่าง ๆ และความสำคัญของการค้นพบ ทั้งยังได้ลองทำซากดึกดำบรรพ์ด้วยตนเอง

กิจกรรมที่ 2 Make A Creative Bridge

กิจกรรมสร้างสะพานไม้ นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องโครงสร้างของสะพาน ความสมดุล ความแข็งแรงของการรองรับน้ำหนัก คิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา ทั้งยังช่วยสร้างความสามัคคีและการทำงานร่วมกันเป็นทีม

กิจกรรมที่ 3 Circuit Maze

กิจกรรมต่อวงจรไฟฟ้า นักเรียนได้ความรู้เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย หลักการการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าด้วยรูปแบบที่หลากหลาย การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาที่เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้เทคโนโลยี

กิจกรรมที่ 4 STEAM Relay

กิจกรรมแก้ปัญหาหาคำตอบเพื่อไขรหัสลับ ซึ่งนักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการคิดวิเคราะห์ และนำความรู้วิชาวิทยาศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหา พร้อมสร้างความสามัคคีและการทำงานร่วมกันเป็นทีม

กิจกรรมที่ 5 LA BOCA

กิจกรรมสร้างรูปเรขาคณิตสามมิติจากบล็อกสีให้มีมุมมองตามรูปเรขาคณิตสองมิติที่กำหนดให้ เป็นการฝึกทักษะการสังเกต การมองภาพเชิงปริภูมิ การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา

ภาพบรรยากาศต่างๆ